La lluita contra el masclisme i la LGTB-fòbia com a eix vertebrador d’una ciutat feminista i justa

On som? 

En l’actual context de regressió de drets i llibertats i d’aparició, sense frens, de discursos feixistes que atempten contra els drets humans bàsics, cal més que mai construir ciutats i municipis feministes que tinguin la lluita contra el masclisme i la LGTB-fòbia com a eix fonamental i vertebrador. Per combatre l’odi cal apostar per la inclusió i la comunitat.

Des dels ajuntaments i, especialment, des dels consells comarcals, cal fer incidència en posar sobre la taula aquesta problemàtica i encarar-la com un problema comunitari. Cal generar consciència de la dimensió de la xacra masclista i és per això que cal seguir incidint en la formació i en la sensibilització, especialment generant consciència entre els més joves, però incidint també en el conjunt de la població. 

Cal, també, seguir fent prevenció, formant al conjunt de la població i enfortint les eines d’atenció de les que disposem actualment. 

Què hem fet?

Des de Berga portem més de quatre anys apostant per la directriu bàsica d’incloure la perspectiva de gènere en tot allò que l’Ajuntament desenvolupa, situant la lluita per un món molt més just, sostenible i habitable al centre. I és que just, sostenible i habitable també vol dir lliure de violències masclistes i LGTB-fòbiques, inclusiu, divers i lliure. 

Els darrers quatre anys hem seguit desenvolupant les polítiques feministes ja iniciades en la nostra primera legislatura al govern de la ciutat. En aquesta ocasió, però, ho hem fet des de la regidoria de feminisme i LGTBI. D’aquesta manera hem donat molta més visibilitat a les polítiques feministes i li hem donat la rellevància que es mereixen. Hem donat una perspectiva transversal al conjunt de polítiques feministes que hem desenvolupat. 

Hem treballat de manera coordinada amb el conjunt d’àrees de l’Ajuntament, apostant per la transversalitat de la perspectiva de gènere. És des d’aquest treball conjunt que, per exemple, hem modificat les bases de les subvencions a entitats per incloure la puntuació per la participació de les formacions que promou el consistori, entre les que es troben les accions de sensibilització i formació en clau de gènere. 

També hem desenvolupat la campanya “Vull la nit”, consolidant els punts liles en els espais d’oci nocturn i ampliant aquest servei de prevenció i atenció també en espais quotidians, amb la campanya de Punts Liles Quotidians. Hem incidit, per exemple, en un àmbit clau com l’esport, fomentant una pràctica esportiva lliure de violències masclistes i treballant de manera coordinada amb el teixit associatiu

Hem apostat per donar visibilitat a les companyes que conformen el consistori, malgrat els intents d’intrusió d’alguns homes en aquests espais que hem volgut reservar únicament a les dones, per tal de poder posar sobre la taula la manca de feminisme i d’igualtat que trobem encara a dia d’avui en la política. 

En definitiva, hem desplegat tot un conjunt de propostes, campanyes i iniciatives que han permès situar la perspectiva de gènere en tot allò que hem dut a terme. 

Què farem?

És per tot això que garantirem que Berga seguirà treballant per a una ciutat feminista i lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques, liderant la comarca en aquesta matèria tal com hem fet fins ara. 

I és que la CUP som l’única proposta política que garanteix que no hi hagi una regressió en tots els avenços fets en matèria de gènere en aquesta ciutat, apostant per un desplegament d’allò que vam iniciar el 2015 i millorant totes aquestes propostes fonamentals per Berga. 

Reformulació del projecte “Dones Actives”

Dones Actives és una iniciativa nascuda l’any 2016 amb l’objectiu de crear un espai d’intercanvi, participació i inclusió format per dones arrelades a la ciutat i dones nouvingudes que volen compartir inquietuds i ampliar la seva xarxa relacional, adquirint eines per combatre la discriminació de gènere i aprendre a educar en valors d’igualtat, entre d’altres. També és un espai d’empoderament femení perquè afavoreix el creixement personal, el coneixement i l’intercanvi d’experiències entre dones de diferents àmbits, orígens, cultures, edats i perfils socioeconòmics diferents.

Considerem que aquest projecte és necessari i que cal seguir-lo oferint. Això no obstant, creiem que cal reformular-lo i apostar per fer més incidència en l’aspecte relacional del mateix, i per això plantegem incloure espais que afavoreixen la interrelació entre les participants de manera que es faciliti la creació de xarxa de suport mutu entre les dones participants. Seguir treballant l’empoderament i la interrelació entre dones diverses és fonamental per tal de poder crear una xarxa relacional forta, de suport mutu i de cura, sense perdre la perspectiva de l’empoderament i de la creació de comunitat que és inherent en el projecte.

Punts Liles 

Una de les peces clau en matèria de lluita per una ciutat feminista d’aquests darrers vuit anys ha sigut la nostra aposta per un oci festiu lliure de violències masclistes. És sota aquest paraigües que s’ha anat donant forma a diferents campanyes i iniciatives, la majoria d’elles encarades a la sensibilització i a la formació. 

Els Punts Liles formen part d’aquest desplegament, però, tenen un afegit important: són eines de prevenció i d’atenció a les persones que han patit o estan patint violència masclista i/o LGTB-fòbica. És per aquest motiu que els darrers dos anys hem fet una aposta clara per aquests punts d’atenció, portant-los a altres espais de la ciutat i en altres contextos, més enllà de l’oci festiu nocturn. Aquesta legislatura, treballarem per enfortir els punts liles quotidians així com la xarxa d’espais quotidians que són aliats en aquesta llluita contra la violència masclista. 

Ampliarem aquesta xarxa d’equipaments aliats i anirem més enllà de les farmàcies i dels equipaments municipals, buscant diversificar-la. 

Desenvoluparem, en aquest sentit, les Rutes Liles de Patum, creant rutes de retorn a casa que siguin segures i que comptin amb el suport del conjunt de la comunitat que les acull. Aquestes Rutes Liles, que es treballaran de manera participativa, àmplia i professional, es senyalitaran i seran reconeixibles durant tots els dies de Patum. 

I més enllà de Berga, des del Consell Comarcal apostarem per replicar el mateix model al conjunt de festes majors de la comarca. Treballarem buscant la complicitat d’ajuntaments i entitats, però partint d’una base professional d’atenció a les violències masclistes. 

Espais de criança 

L’Escola Bressol municipal és l’espai bàsic de criança i cohesió social a les primeres etapes de la vida dels berguedans. Al costat de les millores en els espais i la relació amb les famílies avançarem en un sistema d’accés que garanteixi l’equitat i que ningú no en queda fora per motius de renda. A l’apartat d’educació s’explica amb major detall.

Al costat de l’Escola Bressol, fomentarem que hi hagi espais estimulants per a la petita infància (fins a 3 anys) per afavorir les fases d’exploració, descobriment i joc amb altres infants en entorns diversos i segurs, alhora que trenquem la soledat de criança. Les famílies amb infants petits que tinguin necessitat de fer comunitat i compartir les seves experiències al voltant de l’educació i la criança podran accedir a aquests espais. Es promourà un acompanyament professional de la criança, el joc i la socialització dels infants, així com el suport i l’intercanvi en la criança entre famílies. Facilitarem, per tant, una xarxa comunitària de suport que trenqui la soledat de la criança a la llar i que busqui un retorn a la criança en comunitat, en la cerca de vivències compartides. 

Cap a una ciutat lliure de LGTBIfòbia 

Malauradament, les violències LGTB-fòbiques són molt presents en la nostra quotidianitat, especialment per als més joves. Els darrers quatre anys hem centrat una part important de la feina desenvolupada des de l’àrea de feminisme i LGTBI a donar visibilitat a la xacra de la LGTB-fòbia i a reforçar les eines de formació i prevenció. 

És en aquest sentit que hem apostat per l’elaboració d’un pla d’igualtat intern amb perspectiva interseccional, que també contempla l’espectre LGTBI com un més a tenir en compte. També aquesta legislatura hem treballat per donar inici al nou Pla Local LGTBI, amb una voluntat d’incloure una perspectiva àmplia i treballada de manera participativa. 

Volem seguir desplegant tota aquesta feina, que es tradueix en eines concretes encarades a la sensibilització, a la formació i a la prevenció. I és per això que creiem important desenvolupar una campanya encarada a la gent gran, per crear un diàleg important i necessari a nivell comunitari i començar a trencar estigmes i tabús. Creiem que aquesta campanya ha de ser una eina de sensibilització i de prevenció completa. Cal que integri, doncs, tallers, xerrades, exposicions i projeccions. Ho treballarem de manera col·legiada amb entitats de la ciutat i de la comarca que fan una tasca clau en aquest sentit. 

També de manera col·legiada volem seguir treballant per tal d’acostar el servei de Trànsit a la nostra comarca, donant suport a aquelles línies de treball ja iniciades per entitats territorials. Creiem que la Unitat de Trànsit ha de poder ser present a la nostra ciutat, donant així resposta a les necessitats específiques del col·lectiu Trans al Berguedà. En aquest sentit apostarem, també, per acompanyar en la formació als professionals de la salut del Berguedà en matèria LGTBI, creant una línia de formació específica

No només formarem als professionals de la salut, sinó que també desenvoluparem una proposta formativa específica encarada als educadors de l’Escola Bressol i de l’Escola de Música, entenent que l’atenció a l’infant i al jove també ha de tenyir-se d’aquesta perspectiva. Volem donar als nostres educadors les eines suficients per poder treballar de manera correcta i interseccional la perspectiva LGTBI.